สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายมานพ นราดิษฐ์