สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

นางอิศรีย์ ทองคำ (รองปลัดรักษาราชการแทน) โทร.096-6352465