สำนักปลัด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

นางอิศรีย์ ทองคำ