คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

นายวิทยา จาร์ยอุปการะ โทร.089-8375818