กองช่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศจีรัตน์ เซี่ยงจ๊ง