กองช่าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ภุชงค์ สุขศรี