กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นันทพัทธ์ อินเกตุ