สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

รองประธานสภา

นายมงคล กำแพงแก้ว