โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

นางอิศรีย์ ทองคำ โทร.096-6352465