โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นันทพัทธ์ อินเกตุ โทร.034-690272