สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

เลขานุการสภา

นายธนพร น้ำใจสุข