สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นางชนิตา จันทร์พฤกษา