สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

น.ส.ศิริวรรณ สุขศรี