เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการโอเวอร์เล รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-001 สายบ้านห้วยตะเคียน - บ้านห้วยรางพงษ์ หมู่ที่ 4-8 ต.ยางม่วง

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 15,900 ตารางเมตร