เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการโอเวอร์เล รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-001 สายบ้านห่้วยตะเคียน - บ้านห้วยรางพงษ์ หมู่ที่ 4-8 ต.ยางม่วง

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 เมคร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง