ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??