ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)