เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง  ได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 4 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 19.25 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด  9 หมู่บ้าน

มีประชากรทั้งสิ้น 6,459 คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2554)

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

    "ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล โปร่งใสงานพัฒนา ประชาชนมีความเข้มแข็ง"

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบเรียบร้อย

    2. ส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลเพื่อเป็นการยกระดับรายได้

ทำให้เศรษฐกิจดี

    3. ส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน

    4. จัดให้มีการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

    5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในด้านการมีส่วนร่วม

และรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกระดาน 270 525 558 1,083 คน
หมู่ที่ 2บ้านยางม่วง 142 251 253 504 คน
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตะเคียน 203 404 430 834 คน
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตะเคียน 220 489 501 990 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 185 360 414 774 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโรง 250 453 469 922 คน
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเจริญ 195 339 359 698 คน
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรางพงษ์ 78 200 190 390 คน
หมู่ที่ 9 บ้านไร่ร่วมเจริญ 82 167 180 347 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะที่ตั้ง

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา มีระยะห่างจากอำเภอท่ามะกา

ในพื้นที่ส่วนที่ใกล้ที่สุด 10 กิโลเมตร และส่วนที่ไกลที่สุด 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ที่ตั้ง

    ทิศเหนือ         เขตติดต่อกับตำบลสนามแย้อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

    ทิศตะวันออก   เขตติดต่อกับ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

    ทิศใต้            เขตติดต่อกับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

    ทิศตะวันตก     เขตติดต่อกับ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อที่

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 12,031 ไร่

หรือประมาณ 19.25 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

การเมืองการปกครอง

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ

    ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เช่น ทำนา ทำไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง อ้อย เป็นต้น และทำสวนผลไม้ร้อยละ 10 

ประกอบอาชีพอื่นๆ และร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างและรับจ้างทั่วไป เนื่องจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงมีพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม

    หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

    - โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก)    2   แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน

    อำนวยการกลุ่มทุกประเภท จำนวน 8 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้

    - กลุ่มอาชีพ                          จำนวน    6    กลุ่ม

    - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    จำนวน    1    กลุ่ม

    - กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา             จำนวน    1    กลุ่ม

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) 3 แห่ง

        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วนกระดาน หมู่ 1

        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง หมู่ 7

        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกรด หมู่ 5

   - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง 

        1. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน หมู่ 3

        2. โรงเรียนวัดหนองโรง หมู่ 7

        3. โรงเรียนบ้านหนองกรด หมู่ 5

    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    - วัด 2 แห่ง

        1. วัดห้วยตะเคียน หมู่ 3

        2. วัดหนองโรง หมู่ 6

    - ศาลเจ้า 2 แห่ง

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

    ตำบลยางม่วง มีเขตพื้นที่ติดต่อ กับถนนทางหลวงแผ่นดินสายท่าไม้ - ตะคร้ำเอน

เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำหรับเส้นทางที่เป็นถนนผวจราจรลูกรังนั้นก็อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี เนื่องจากได้ดำเนินการดูแล

และบำรุงรักษาทุกปี จึงทำให้สามารถใช้เส้นทางในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

สัญจรไปมากับตำบลใกล้เคียงได้อย่างสะดวก

การโทรคมนาคม

    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       20    ตู้

    - อินเตอร์เน็ตประจำตำบล    1    แห่ง

การไฟฟ้า

    ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงม่วงมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำ

    - ลำห้วยสาธารณะ             2    แห่ง   

    - ฝาย                             1    ฝาย

    - ประปาหมู่บ้าน                9    แห่ง

    - คลองส่งน้ำชลประทาน     1    สาย

สาธารณสุข

    - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง

    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    - ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง

    - ศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น 1 แห่ง 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่    

    เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยกระดาน บ้านหนองกรด ห้วยตะเคียนและ ห้วยรางพงษ์