หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗..๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบล

  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

มาตรา ๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕)  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

[อนุ () (ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ .๒๕๔๒]

มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๙)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒) การท่องเที่ยว

(๑๓) การผังเมือง

[อนุ (๑๒) (๑๓ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ .๒๕๔๒]

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานบริหารทั่วไป

    • งานนโยบายและแผน

    • งานกฎหมายและคดี

    • งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

    • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

    • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

    • งานรักษาความสะอาด

    • งานควบคุมโรค

    • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

    • งานสังคมสงเคราะห์

    • งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

    • งานส่งเสริมการเกษตร

    • งานส่งเสริมปศุสัตว์

    • งานตรวจสอบภายใน

    • งานกิจกรรมสุขภาพ

    • งานการเลือกตั้ง

    • งานกฎหมายและร้องทุกข์

 

 กองคลัง

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานการเงิน

    • งานบัญชี

    • งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

    • งานทะเบียนทรัพย์สิน  และพัสดุ

 

 กองช่าง

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานก่อสร้าง

    • งานออกแบบและควบคุมอาคาร

    • งานประเภทสาธารณูปโภคต่างๆ

    • งานผังเมือง

    • งานสำรวจ

 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

    • งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

    • งานเทคโนโลยีการศึกษา