วันที่ประกาศหัวข้อ
9 มิถุนายน 2566โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 9 (บริเวณถนนข้ามคลองหน้าบ้านนายอนันต์ แจ่มถนอม)
6 มิถุนายน 2566จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561