ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 92
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางประเทือง ชุนย่อน ถึง บ้านนางทวี กล้วยไม้กุลสุข) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2565
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลยางม่วง หมู่ที่ 4 (บริเวณคลองระบายน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานถึงปลายคลองวัดห้วยตะเคียน)25 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงอเนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกภายในตำบลยางม่วง หินคลุกปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณฝ่ายกั้นน้ำลำห้วยสาธารณะ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)22 สิงหาคม 2565