ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 93
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณฝ่ายกั้นน้ำลำห้วยสาธารณะ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)22 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการดอกไม้ช่อน้อย หนูน้อยร้อยดวงใจมอบให้คุณแม่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ซื้อต้นไม้ สำหรับใช้ในโครงการดอกไม้ช่อน้อย หนูน้อยร้อยดวงใจมอบให้คุณแม่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการดอกไม้ช่อน้อย หนูน้อยร้อยดวงใจมอบให้คุณแม่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางประเทือง ชุนย่อน ถึง บ้านนางทวี กล้วยไม้กุลสุข) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางประเทือง ชุนย่อน ถึง บ้านนางทวี กล้วยไม้กุลสุข) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกภายในตำบลยางม่วง หินคลุกปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม.14 สิงหาคม 2565