ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 92
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-3531 รหัสครุภัณฑ์ 012-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางตู่ สุขดิบ ถึง บ้านนายศุภมิตร โภคา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565