ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 92
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนางสมจิตร อินอยู่ ถึง บ้านนายสมพงษ์ สงพรมทิพย์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสำเริง สายมาอินทร์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สายลำห้วยสาธารณะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนางอัจฉรี อุ่นทาโพธิ์ ถึง บ้านนายประโยชน์ แย้มชื่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนางทรัพย์ รู้ทัน ถึง บ้านนางอัจฉรี อุ่นทาโพธิ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางม่วง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลยางม่วง จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) รหัสพัสดุ 420-55-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565