ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 93
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) รหัสพัสดุ 420-55-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศีกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพรพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคสล. ขนาด 40 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565