ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท :  8 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 เมษายน 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มีนาคม 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท :  4 มีนาคม 2565 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบทดลอง 12 มกราคม 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 8 ธันวาคม 2564 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564