ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 มิถุนายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 7 พฤษภาคม 2563 ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง เดือน เมษายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบทดลอง 10 เมษายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง มีนาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2563 ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 มกราคม 2563 ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
 ประเภท : งบทดลอง 6 พฤศจิกายน 2562 ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง และ งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 ตุลาคม 2562 ขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบทดลอง 4 กันยายน 2562 ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง และ งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562