ข่าวการเงิน

 ประเภท :  16 มีนาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 มกราคม 2566 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 ประเภท :  11 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 สิงหาคม 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565