ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของสตรี”

9 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของสตรี” จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสตรีให้รู้ถึงผลประโยชน์ที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ความมีอิสระในการกระทำ แต่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของสตรีแก่สตรีในตำบลยางม่วง

2. เพื่อสนับสนุนให้สตรีในตำบลยางม่วงดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจ และความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง

3. เพื่อสนับสนุนให้สตรีในตำบลยางม่วงมีความสามารถในการควบคุม และจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง