ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

9 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการของตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สตรีในตำบลยางม่วง

2. เพื่อสนับสนุนให้สตรีในตำบลยางม่วงเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย

3. เพื่อสนับสนุนให้สตรีในตำบลยางม่วงเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการของตนเอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง