โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563

22 กันยายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยางม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!