โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

29 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ - อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!