โครงการป้องกันสาธารณภัยในเด็กปฐมวัย

14 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบบริหารส่วนตำบลยางม่วง ได้จัดทำโครงการป้องกันสาธารณภัยในเด็กปฐมวัย

เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!