ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข”

7 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข” เพื่อส่งเสริมครอบครัวให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องความพอเพียงในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเอง และนำไปสู่ความพอเพียงของครอบครัวได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข แก่สตรีและครอบครัวใน

ตำบลยางม่วง

2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องความพอเพียงในการดำรงชีวิต

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งตนเอง และนำไปสู่ความพอเพียงของครอบครัวได้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!