ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องวิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์”

7 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องวิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์ เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม ส่งเสริมครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์แก่ครอบครัวในตำบลยางม่วง

2. เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมในตำบลยางม่วง

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวของตำบลยางม่วง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!