ประชาสัมพันธ์ การจัดพื้นที่ให้คนพิการได้เข้ามาจัดจำหน่ายสินค้าภายในบริษัท

18 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด จัดพื้นที่ให้คนพิการในชุมชนได้ เข้ามาจัดจำหน่ายสินค้าภายในบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 081-0138777 หรือที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง โทร. 0-3469-0272 ต่อ 12

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!