การรับชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2565

14 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565

 สามารถยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

ติดต่อสอบถาม 034-690272 ต่อ 13

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!