เข้าร่วมกิจกรรม คลินิก ITA ครั้งที่ 1

21 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุทิน ทองร้อยยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง
เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก ITA ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะกา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!