มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงปฏิบัติหน้าที่ราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

21 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!