โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปี 2566

12 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลยางม่วง

ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป จำนวน 9 หมู่บ้าน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2566 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!