อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง