นโยบายและแผน

นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกระผมนายสมใจ  ทองร้อยยศ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เลือกกระผมให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง  เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลยางม่วงในการพัฒนาท้องถิ่น นับจากนี้เป็นระยะเวลา ๔ ปี

    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่านประธานสภาที่เคารพ

    เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีทิศทาง และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมนายสมใจ  ทองร้อยยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหาร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องดำเนินการ และส่วนงานที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อดำเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ๖ ด้าน ดังนี้

        1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  ๑.๑  ดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง และก่อสร้าง ถนนสายหลักและสายรองให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๑.๒ ดำเนินการ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน ปรับปรุงและก่อสร้างระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันทั้งตำบล

          ๑.๓ ดำเนินการ สำรวจ และปรับปรุง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนชุมชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ๑.๔ ดำเนินการสำรวจ และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ๑.๕ ดำเนินการสำรวจ และปรับปรุง ขุดลอก ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรประเภทคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ลำห้วย ให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลยางม่วง

      ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               ๒.๑  ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติและงบประมาณเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลในการที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๒.๒ ส่งเริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าภายในชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ให้ชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์
กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน

          ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

          ๒.๕ จัดการด้านการตลาดร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่
การจำหน่ายสินค้าที่ถูกหลักอนามัยและปลอดภัย

          ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น

          ๒.๗ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการดูแล
ด้านสุขภาพของประชาชน

          ๒.๘ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

๒.๙ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับต่อไป

๓.๓ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและจำเป็นทั้งตำบลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ได้รับรับการดูแลและสงเคราะห์

          ๓.๔ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเป็นการมีส่วนร่วมทุกองค์กร อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

          ๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณะภัยชุมชน

          ๓.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาภายในชุมชน

๓.๘ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้านและกิจกรรมการการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนทุกประเภท

๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ สร้างระบบการบริหารโดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และมีความพึงพอใจสูงสุด

๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน และรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

๕.๒ ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในชุมชน

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอันดีของไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ  ประเพณีลอยกระทง

๕.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

๖. นโยบายด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการคัดแยกขยะ ระบบการเก็บขยะ และ
การกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงที่สุด

๖.๒ รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและพื้นทีทำการเกษตรทุกรูปแบบและส่งเสริมให้เกษตรกรกลับมาใช้เศษใบพืชต่างๆที่ต้องเผาทิ้งนำกลับมาเป็นปุ๋ยบำรุงและฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน ฝุ่นละออง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย

๖.๓ เสนอสภาเพื่อจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยของเสียลงในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบลเพื่อเป็นการควบคุมและดูแลรักษ์ษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเป็นหมู่บ้านและตำบลที่น่าอยู่ของประชาชน

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าและต้นไม้ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาในโอกาสวันสำคัญต่างๆ

๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงหน้าบ้านน่ามอง ผักสวนครัวรั้วกินได้ คลองสวยน้ำใส ทุกหมู่บ้าน โดยมีการคัดเลือกหมู่บ้านที่ดำเนินการโครงการต่างๆที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการเป็นประจำทุกปีและประกาศยกย่องและมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านนั้นเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไป

 

                   ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการบริหารและพัฒนาตำบลยางม่วง ด้านหลักๆทั้ง ๖ ด้าน
ซึ่งกระผม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารงานพัฒนาตำบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ
ตลอดระยะเวลา ๔ ปีจากนี้ ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางม่วงทุกท่านด้วยความเคารพ  

          โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะและนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลยางม่วงของเราทั้งนั้น เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหาพร้อมทั้งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมา ดำเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในตำบล และพวกเราจะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันที่จะนำพาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของตำบลรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป